Õppekorraldus

Kvaliteeditagamise põhimõtted täiskasvanute täienduskoolituses

Kvaliteedi tagamise tingimused

Kvaliteedi tagamise tingimuste üheks aluseks on võetud HTM-i poolt koostatud „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täiendkoolitusasutustele“.
Leprofit OÜ järgib täies osas kvaliteedi tagamise tingimusi.
Leprofit OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist.
Koolituse väljatöötamisel jälgitakse koolituse terviklikku koolitusprotsessi.
Leprofit OÜ jälgib, millisel määral iga tööprotsess loob õppijale väärtust.
Leprofit OÜ viib läbi enesehindamist. Hindamise käigus selgitatakse välja ettevõtte tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning hinnatakse saavutatud taset.

Koolitajate kvaliteedi tagamine

Leprofit OÜ teeb koostööd koolitajatega ja coachidega üle maailma, kes on oma valdkonna spetsialistid/ eksperdid/professionaalid/praktikud nii mujalt riikidest kui Eestist.

Õppekavade kvaliteet

Õppekavade koostamisel lähtub Leprofit OÜ täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.
Õppekavad koostatakse õppija vajadustest lähtuvalt.
Leprofit OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel iga koolituse juures ning eraldi menüüvaliku punktis on õppekavad.
Õppekavad hõlmavad vähemalt allolevaid andmed:
 • õppekava nimetus
 • õppekava koostamise alus; lähtume
 • õppe eesmärk
 • õpiväljundid
 • õppekavarühm
 • sihtgrupp
 • vastavalt õpiväljundite saavutamiseks vajaminevad õpingute alustamise tingimused
 • õppe kogumaht sisaldab: auditoorne, praktiline ja iseseisva töö osakaalu
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppemeetod
 • õppematerjalide loend
 • õpingute lõpetamise tingimused
 • õpingu järgselt väljastatav(ad) dokument(did)
 • koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus tuuakse välja koolituse üldinformatsiooni juures.
Koolituste järgselt hindab ja analüüsib Leprofit OÜ koolitajate töö tulemust õppijate tagasiside alusel. Tagasiside edastatakse õppurile peale koolitust e-kirja teel või suunatakse tagasiside edastamise e-keskkonda. Lähtuvalt tagasisidest edastatakse antud info koolitajale suuliselt ja kirjalikult, mille järgselt tehakse analüüs ning parendustegevused. Tagasiside edastamisega annab õppur nõusoleku tagasiside avaldamiseks anonüümsena, kui ei ole kokku lepitud teisiti, Leprofit OÜ kodulehel või teistes avalikes kanalites.

Lähtuvalt koolitusel osalenud õppija tagasisidest koolitusele garanteerime pöördumise järgselt koolitustasu tagasimakse, kui kõigi õppijate keskmine tagasiside hinne koolitusele on madalam kui 2,5 (5 palli süsteemis).

Leprofit OÜ peab oluliseks meeskonna koostöö parendamist. Selleks koolitatakse ka pidevalt meeskonda ja viiakse läbi erinevaid protsesse: koosolekud, koolitused, coachingud, arenguvestlused.

Leprofit OÜ hoiab end kursis haridusmaastikul toimuvate muudatustega ja trendidega nii Eestis kui mujalt riikides ning muudatusi juurutatakse ettevõtte edaspidistes tegevustest.

Õpikeskkonna kvaliteet

Leprofit OÜ poolt läbiviidavad koolitused toimuvad ettevõtte oma koolitusklassis või renditakse koolitusruumid hinnatud koostööpartneritelt. Kõik ruumid vastavad Töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele ning puudujääkide osas vastutab rendile andja. Koolitusruumid on kaasaegsed ja on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ning pabertahvliga. Koolitusruumi õppekohtade paigutuse määrab koolitaja vastavalt parema õpikeskkonna loomisele.

Koolitusjärgselt väljastatavale dokumendile.

Koolituse järgselt väljastatakse õppijale tunnistus.
Paberkandjal tunnistusele märgitakse järgmised andmed:
 • õppija nimi;
 • õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
 • õppekava nimetus;
 • koolituse toimumise aeg, koht ja maht;
 • tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tunnistuse number;
 • koolitaja(te) nimed.
Tunnistuse või tõendi allkirjastab selleks määratud vastutav isik.

Tunnistused ja tõendid kinnitatakse ettevõtte pitseriga.

Tunnistuste osas peetakse väljastatud dokumentide registrit. Igal dokumendil on ainukordne numbriline tähis.

Lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse tunnistusele lõpptähtaeg.

Vaidluste lahendamise kord

Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte rahumeelsete läbirääkimiste teel.

Kõigil Leprofit OÜ õppijatel, seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja osutada parendamist vajavatele tegevustele.

Kõik pöördumised parendamistegevuse tarbeks peavad olema esitatud kirjalikus vormis, need registreeritakse ning dokumenteeritakse vastavas kaustas.

Teistes vormides pöördumisi võetakse arvesse, kuid neid ei registreerita ja neile ei vastata kirjalikus vormis.

Kõigile kirjalikus vormis esitatud parendamistegevuse ettepanekutele ja tähelepanekutele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva möödudes alates pöördumise registreerimisest. Vastus edastatakse pöördujale sobilikus vormis.

Pöördumise lahendamise protsessi kaasatakse asjasse puutuvad isikud ning juhatuse liige.

Juhatuse liige teeb vastavalt vajadusele koosoleku, kus arutatakse läbi esitatud parendusettepanekud ning vajadusel nende lahendamise tegevused.

Kinnitatud parendusettepanekud võetakse arvesse ettevõtte töö korraldamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.

Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelse läbirääkimise teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras Tartu Maakohtus.

Leprofit OÜ kvaliteedi tagamise tingimuste muudatus kehtib alates 01.01.2020.a.
Ostukorv
Scroll to Top