Koolitustingimused

LEPROFIT OÜ (edaspidi koolitusfirma) korraldab täiskasvanute kinnisvaravaldkonna koolitusi aastaringselt avalike koolitustena kui ka ettevõttesiseste koolitustena.
Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab koolituskalendrist.

Koolituste kestvus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund kestab 45 minutit). Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest viivitamatult. Iga koolituse juures on välja toodud kui mitu akadeemilist tundi koolitus sisaldab.

Koolitusele registreerumine
Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub e-kirja (info@leprofit.ee) või telefoni (+372 507 6622) teel. Peale registreerumist saadetakse Teile registreerumise kinnitus e-kirja teel.

Koolituste hinnad
Avalike koolituste hinnad leiab meie koolituskalendrist vajutades huvitava koolituse nime peale. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipausi. Valitud koolitused sisaldavad networking lõunat, mille kohta on täpne info koolituste juures kirjas.
Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumisega ja ei ole avalikud teistele osapooltele.
Koolitusfirma ei ole  käibemaksukohustuslane ja hindadele ei lisandi käibemaks. Juhul kui firmal tuleb käibemaksu kohustus, tehakse muudatused kodulehel ja koolituste hinnakirjas.

Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse osavõtjale peale registreerumise kinnituse saamist e-posti või posti teel. Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks, reeglina tuleb koolituse eest tasuda enne koolituskuupäeva saabumist.
Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval.
Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 4 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
Hilisema teatamise korral või koolitusele mitteilmumisel esitatakse osalejale kreeditarve 75% ulatuses osalustasust ja see tagastatakse kliendile kui arve oli juba tasutud. Ülejäänud 25% osalustasust kuulub tasumisele koolitusfirmale.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist, aga ei ilmu koolitusele kohale ning ka ei teata vähemalt kaks päeva enne enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust ei väljastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Muu info
Koolituste toimumise keel on peamiselt eesti keel, kuid vastavalt klientide soovile korraldatakse koolitusi ka vene ja inglise keeles.
Koolitusfirma vastutab koolituste korralduse ja lektorite kvalifikatsiooni eest, samuti koolitusprogrammi koostamise ja koolituste loengu osa kvaliteedi eest.
Koolitusfirma ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.
Erinevad tekkivad vaidlused püütakse kõigepealt lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega. Juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlused Tallinna ja Harjumaa või Harju Maakohtus.

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusfirmale, lektoritele. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine, tõlkimine teise keelde ilma koolitusfirma kirjaliku nõusolekuta.

Täiendav info:
Tel +372 507 6622
info@leprofit.ee

Ostukorv
Scroll to Top